Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Karin Ouwehand Voetverzorging en een cliënt waarop Karin Ouwehand deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Karin Ouwehand zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Karin Ouwehand zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Karin Ouwehand melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Karin Ouwehand het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Karin Ouwehand de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Karin Ouwehand moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Karin Ouwehand vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening van Karin Ouwehand  NL96INGB0007570015 ten name van KN Ouwehand te Leidschendam onder vermelding van cliëntnaam en de behandeldatum.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Karin Ouwehand bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Karin Ouwehand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Karin Ouwehand neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Karin Ouwehand behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Karin Ouwehand zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Karin Ouwehand is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Karin Ouwehand verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Karin Ouwehand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Karin Ouwehand is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beschadiging en Diefstal

Karin Ouwehand is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Karin Ouwehand heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Karin Ouwehand meld diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Karin Ouwehand.

Karin Ouwehand moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Karin Ouwehand de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

  • De garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Karin Ouwehand is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Karin Ouwehand het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Karin Ouwehand en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

error: Content is protected !!